top

МАГ/The International Association for the Humanities     ЖУРНАЛ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ГУМАНИТАРИЕВ

Подробнее

cover between europe and asiaНовая книга: Between Europe and Asia: The Origins, Theories, and Legacies of Russian Eurasianism. Edited by Mark Bassin, Sergey Glebov, and Marlene Laruelle (Pittsburgh: Pittsburgh University Press, 2015). Between Europe and Asia analyzes the origins and development of Eurasianism, an intellectual movement that proclaimed the existence of Eurasia, a separate civilization coinciding with the former Russian Empire.  The essays in the volume explore the historical roots, the heyday of the movement in the 1920s, and the afterlife of the movement in the Soviet and post-Soviet periods. The first study to offer a multifaceted account of Eurasianism in the twentieth century and to touch on the movement’s intellectual entanglements with history, politics, literature, or geography, this book also explores Eurasianism’s influences beyond Russia. The Eurasianists blended their search for a primordial essence of Russian culture with radicalism of Europe’s interwar period. In reaction to the devastation and dislocation of the wars and revolutions, they celebrated the Orthodox Church and the Asian connections of Russian culture, while rejecting Western individualism and democracy. The movement sought to articulate a non-European, non-Western modernity, and to underscore Russia’s role in the colonial world. As the authors demonstrate, Eurasianism was akin to many fascist movements in interwar Europe, and became one of the sources of the rhetoric of nationalist mobilization in Vladimir Putin’s Russia. This book presents the rich history of the concept of Eurasianism, and how it developed over time to achieve its present form.

[fresh_divider style=”solid”]

Новая книга: Суспільні злами і поворотні моменти: макроподії крізь призму автобіографічної розповіді: Матеріали Міжнар. наук. конф., [м.Львів] 25-26 вересня 2014 р. Упорядники: О. Р. Кісь, Г. Г. Грінченко, Т. В. Пастушенко (Львів : Інститут народознавства НАН України, 2014). У збірнику представлені доповіді учасників та учасниць конференції з усної історії «Суспільні злами і поворотні моменти: макроподії крізь призму автобіографічної розповіді», яка була організована Українською асоціацією усної історії та Інститутом Історії Церкви і відбулася 25 – 26 вересня 2014 р. в Українському католицькому університеті у Львові. У фокусі представлених доповідей – значущі події української історії ХХ-ХХІ ст. (Перша та Друга світові війни, масові депортації, перебудова, війна в Афганістані, революція Гідності та окупація Криму). Дослідники обговорювали питання особливостей осмислення й відображення історичних зламів, розривів та соціальних революцій у спогадах безпосередніх свідків та учасників таких подій: формальних і неформальних лідерів, героїв і антигероїв, відсторонених спостерігачів та безпосередніх активних учасників, членів різних груп інтересів та дистанційних груп підтримки. Дискусія навколо методологічних питань усноісторичних досліджень в сучасній Україні стала лейтмотивом форуму. Видання розраховане на істориків, краєзнавців, вчителів і викладачів історичних дисциплін, архівних та музейних працівників, аспірантів та студентів гуманітарних спеціальностей. Матеріали подані в авторській редакції. Автори вміщених статей висловлюють свою власну думку, що не обов’язково збігається з позицією редколегії, і несуть повну відповідальність за достовірність наведених фактів та відомостей.

[fresh_divider style=”solid”]

Опубликован новый выпуск журнала “Этнографическое обозрение” (No. 6, 2014). Подробнее.

[fresh_divider style=”solid”]

cover makarauНовая кніга: Максім Макараў. Месцкія ўлады Полацка (1580—1772 гг.): арганізацыя, персанальны склад (ARCHE, 2015). Кніга складаецца з трох асноўных структурных частак, якія цесна звязаны паміж сабой. Першая — гэта нарыс, у якім разгледжаны пытанні арганізацыі і функцыянавання месцкіх улад Полацка ў канцы XVI — трэцяй чвэрці XVIII стст. Другая — тэматычныя спісы месцкіх ураднікаў і дапаможнага персаналу полацкага магістрата: «Войты, лантвойты, намеснікі лантвойтаў», «Ураднікі магістрата і мужы гмінныя па гадах», «Шафары», «Слугі месцкія, слугі лантвойтаўскія, цакляры», «Ураднікі канцылярыі магістрата». У гэтых спісах прадстаўлены персанальны склад ураднікаў па асобных галінах улады ў храналагічным парадку. Трэцяя структурная частка кнігі — «Алфавітны спіс асоб, звязаных з дзейнасцю месцкіх улад Полацка». У ім змешчаны персанальныя даныя ўсіх полацкіх лантвойтаў і іх наместнікаў, бурмістраў, райцаў, лаўнікаў, мужоў гмінных, пісараў, падпіскаў, шафараў, месцкіх і лантвойтаўскіх слуг, цакляроў і інстыгатараў, якія ўдалося сабраць у працэсе даследавання.

[fresh_divider style=”solid”]

Новый выпуск журнала “Europe-Asia Studies” (Vol. 67.1, 2015) посвящен патриатизму “низов” в России. Содержание.

[fresh_divider style=”solid”]

Новая книга: Мария Силина. История и идеология: монументально-декоративный рельеф 1920-1930-х годов в СССР (Москва: БуксМАрт, 2014). Монография представляет собой первое всестороннее исследование истории монументально-декоративного рельефа 1920-1930-х годов в СССР. Задачей автора стал анализ эволюции этого традиционного типа скульптуры в контексте модернистской трактовки образности архитектурных зданий. Идеологическая программа 20 века во многом была связана с пониманием прогрессивной архитектуры как безорнаментальной, поэтому факт директивного введения скульптуры в архитектуру 1930-х годов в СССР до сих пор является исторической и методологической проблемой. Для понимания в книге рассмотрены обстоятельства формирования современного представления о монументально-декоративном искусстве и его роли в городской среде. Особое место в издании занимают «Материалы к биографиям скульпторов», справочные статьи которых основаны на неизданных до сих пор архивных материалах, собранных в 1920-1930-е годы историком отечественной скульптуры Б.Н. Терновцом, а также в 1960-2010-е годы научным сотрудником Отдела словаря художников НИИ РАХ Л.Л. Макоед. Результаты многолетнего исследования автора, опубликованные в книге, призваны показать разнообразие регулирования творческого труда советских художников. Монография представляет интерес для широкого круга специалистов: историков искусства и архитектуры, историков, культурологов, а также для всех читателей, интересующихся культурой и искусством СССР.

[fresh_divider style=”solid”]

Надрукаваны новы выпуск часопiса “Дзеяслоў” (№ 73 (6), 2014). Перадкалядны нумар часопіса “Дзеяслоў” багаты на глыбокія тэксты і вядомыя імёны. У свежым выданні – новыя вершы Уладзіміра Някляева і Змітра Вішнёва, проза Алеся Пашкевіча і Андрэя Федарэнкі. Таксама вашай увазе – пераклады, літаратуразнаўчыя і гістарычныя даследаванні, мемуары. Паэзія прэзентаваная, акрамя вышэй згаданых аўтараў, нізкамі Васіля Дэбіша, Наталлі Русецкай, Алены Гінько, Змітра Баяровіча. Дэбютуе з вершамі Мікіта Найдзёнаў. Проза – Сяргей Абламейка, Дзмітрый Падбярэзскі, Аляксей Філатаў, Марына Яўсейчык. Пераклады – санеты Бенедыкта Янкоўскага ў перастварэнні з польскай мовы Антона Францішка Брыля і Ганны Янкуты; апавяданне ўкраінскай аўтаркі Тані Малярчук загучала па-беларуску дзякуючы Лідзе Наліўцы. У “Спадчыне” – заканчэнне публікацыі студэнцкага дзённіка Рыгора Барадуліна. Сяргей Шапран прэзентуе старонкі з новай кнігі – “незавершаную біяграфію” Уладзіміра Някляева. Эсэістыка ў “Дзеяслове” прысвечаная нашай гісторыка-культурнай спадчыне і слынным беларусам, якія працавалі не толькі на радзіме, але і за яе межамі. Леанід Галубовіч рэцэнзуе апошні паэтычны зборнік Генадзя Бураўкіна “Нагаварыцца з зоркамі…”. Нумар традыцыйна завяршаецца аглядам беларускіх кніжных навінак. Змест.

[fresh_divider style=”solid”]

Новая книга: Марина Витухновская-Кауппала. Финский суд vs «черная сотня»: расследование убийства Михаила Герценштейна и суд над его убийцами (1906–1909) (Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2015).Монография посвящена убийству депутата Первой Государственной думы профессора Михаила Яковлевича Герценштейна, а также растянувшемуся более чем на три года расследованию этого преступления и проходившему в Финляндии суду над предполагаемыми убийцами. Этот процесс стал причиной нескольких громких политических скандалов, привлекших к финской глубинке внимание всего мира, а кроме того, явился одним из поводов для нового наступления российской власти на финляндскую автономию. Автор описывает ход судебного разбирательства и закулисные политические процессы, которые ему сопутствовали. Суд над убийцами Герценштейна повлиял на ход политической жизни России в 1906–1909 годах и усилил противостояние различных политических сил в стране. В исследовании широко использованы архивные источники, в том числе материалы Национального архива Финляндии, архива провинции Миккели (Финляндия) и нескольких российских архивов, а также материалы периодической печати.

[fresh_divider style=”solid”]

Malahov_coverНовая книга: Владимир Малахов. Культурные различия и политические границы в эпоху глобальных миграций (Москва: НЛО, Институт философии РАН, 2014). Новая книга Владимира Малахова приглашает пересмотреть стереотипы, сложившиеся в отечественной литературе вокруг таких понятий, как «нация», «национальное государство», «национальное гражданство» и «национальная идентичность». Ее главный предмет — природа национальных границ. Автор демонстрирует взаимное переплетение культурных и пространственно-географических делений и в то же время обнажает проблематичность самой теоретико-познавательной рамки, в которой социальная реальность предстает разделенной на нации. Теоретические контексты позволяют ставить практические вопросы: Как строится политика современных наций-государств по отношению к культурному разнообразию, порождаемому иммиграцией? Как выглядят социальные практики, стихийно формирующиеся в ходе взаимодействия принимающего и новоприбывшего населения? Сколько в этом взаимодействии сторон? Чем обусловлена динамика социальных, юридических и символических границ между гражданами и негражданами? Интервью с автором.

[fresh_divider style=”solid”]

Новая книга: Дмитрий Калугин. Проза жизни: русские биографии XVIII–XIX вв. (Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2014). Настоящая монография представляет собой попытку интердисциплинарного анализа  русских биографических текстов, выходивших, начиная со второй половины XVIII и вплоть до середины XIX века. Совмещение различных исследовательских перспектив позволяет выявить особенности биографических повествований как социального феномена. В книге биография рассматривается не только как инструмент дисциплинирования социальных субъектов, но и как механизм производства знания об обществе и новых форм авторитета. Привлечение широкого социально-исторического контекста, изучение особенностей публичной сферы позволяет выявить напряжение, присущее биографическим текстам переломной эпохи, когда происходят столкновения противоборствующих сил, претендующих на право создавать альтернативные представления о человеческой жизни и ее предназначении. Книга адресована социологам, историкам, филологам, а также всем тем, кто интересуется русской культурой и историей общества.